Hakkımızda

İSG-SEN, BAĞIMSIZ bir sendika olmakla birlikte demokratik, eşitlikçi bir sınıf ve kitle örgütü olarak, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanların (iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, diğer sağlık personeli, üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği ön lisans veya lisans mezunları, vs…) ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarının, toplumcu, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü temellere dayalı gerçek demokrasi ortamında kazanılıp geliştirilebileceğinin bilinci içinde, evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı, tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşme ve kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, güçlendirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı, Üyeler arasında dayanışma ve birliği sağlamayı, Uluslararası sendikal dayanışma içinde Türkiye iş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişimini arttırıcı her türlü bilimsel ve eğitsel çalışmaya öncelik tanıyarak, iş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının haklarına örgütlülük bilinci ile sahip çıkmayı, bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı, Demokratik yöntemler yoluyla toplumsal kalkınmayı hedef alan bir mücadeleyi sürekli kılmayı, Henüz örgütlenmemiş, örgütlenme olanağına kavuşmamış iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan sınıf ve tabakaların bu haklarını kullanmalarına yardım ederek örgütsel dayanışma kapsamı içine alınmalarını sağlamayı, İş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının onursal görevi olarak, demokrasi dışı tüm yönetim biçimleri ve insanlık dışı uygulamalarla mücadele etmeyi, Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil, düşünce ve etnik yapı ayrımı gözetmeksizin, demokrasiye ve temel insan haklarına dayalı, özgür, eşit ve kardeşçe bir ortamda, aynı çatı altında barış içinde birlikte yaşamayı, değişik etnik kökenlerden kaynaklanan kültür çeşitliliğimizin ortak toplumsal kültür zenginliğimizi oluşturan bir mozaik, bir bileşke olarak benimsenmesini, tüm dünyada barışın ve dostluğun egemen kılınmasını, iş sağlığı ve güvenliği alanında çıkarılacak olan mevzuatların, meslek etiğinin, çalışma koşullarının, alınan ücretlerin belirlenmesi v.s. gibi çalışmalarda belirleyici bir faktör olmayı temel amaç, İş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının işyerlerinde, işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde sendikaların çatısı altında örgütlenerek, birlik ve dayanışma içinde, her bakımdan insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyine ulaşmalarını,
Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını temel ilke sayar.